Η Κύπρος είναι η καλύτερη επιλογή σας, αν ψάχνετε το ιδανικό καταφύγιο για να διεισδύσετε σε νέες αγορές της Ευρώπης, της Ασίας ή της Αφρικής.

Τα φορολογικά οφέλη στην Κύπρο περιλαμβάνουν:

  • 12.5% Εταιρικός Φόρος (χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
  • Εξαίρεση για έσοδα που προέρχονται από μερίσματα εξωτερικού (κάτω από προϋποθέσεις).
  • Αφορολόγητα κεφαλαιουχικά κέρδη που προέρχονται από την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται εκτός Κύπρου.
  • Μεταφορά φορολογητέων ζημιών για περίοδο 5 ετών.
  • Εξαίρεση από το φόρο επί των κεφαλαιουχικών κερδών (εξαιρείται η πώληση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο).
  • Απαλλαγή από τις φορολογικές υπηρεσίες στα κεφαλαιακά κέρδη που εμπίπτουν από τη διάθεση μετοχών.
  • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στα εμβάσματα εξωτερικού (Μερίσματα - Τόκοι - Δικαιώματα) για μη Κυπριακές Εταιρείες, φορολογικούς κατοίκους ή Ιδιώτες.
  • Εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ.
  • Εκτεταμένο δίκτυο Διπλής Φορολογίας.