Κίνητρα για να γίνεις φορολογικός κάτοικος Κύπρου

Διαβατήριο:

  • Άμεσες επενδύσεις ύψους 5.000.000 € ή
  • Συνδυασμός των επενδύσεων των 2.000.000 € και μια δωρεά ύψους 500.000 € σε κυβερνητικό ταμείο ή
  • Επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο που καταλήγουν σε συνολικό ποσό φόρων € 1.500. 000 που έχουν καταβληθεί στην Κύπρο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα σε ειδικές περιπτώσεις να μειώσει τα προαναφερθέντα κριτήρια σε € 2.500.000 για τους επενδυτές, που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε ένα ιδιαίτερο συλλογικό επενδυτικό σχέδιο, νοουμένου ότι η συνολική αξία των
επενδύσεών τους είναι τουλάχιστον 12.500.000 €. Οι αιτητές θα πρέπει επίσης να αποκτήσουν ακίνητα τουλάχιστον 500.000 € και να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο.

Μόνιμη Άδεια Παραμονής (κατηγορία ΣΤ):

Τα βασικά κριτήρια για την απόκτηση άδειας μετανάστευσης στην Κύπρο είναι τα εξής:

  • Απόκτηση ιδιοκτησίας τουλάχιστον €300.000.
  • Καθαρό ποινικό μητρώο.