Αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και δέσμευσή μας, η εξασφάλιση υψηλών προτύπων ελέγχου και διασφάλισης υπηρεσιών για κάθε είδους επιχείρηση.

Κάθε Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο είναι υποχρεωμένη να καταθέσει, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς. Η συγκεκριμένη απαίτηση
επιβάλλεται στις Εταιρείες, εν ενεργεία ή όχι, από τον περί Κυπριακών Εταιρειών και Φόρου Εισοδήματος Νόμο.

Οι Ελεγμένοι Οικονομικοί Λογαριασμοί ετοιμάζονται από το γραφείο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Οι Ελεγμένοι Οικονομικοί
Λογαριασμοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες, τους επενδυτές και άλλα τρίτα πρόσωπα. Επιπρόσθετα η Εταιρεία μας είναι σε θέση να προετοιμάσει οικονομικές εκθέσεις για εσωτερική ή διευθυντική χρήση.